सोबत

नभ दाटुनिया यावे जशी वेडी आठवण  मन एककल्ली व्हावे साऱ्या पसाऱ्यामधून

Postpartum depression

Many women go through post-partum depression after having a baby which causes mood swings, irritability, tiredness and lack of confidence. This woman seems to be suffering from the same. She is the representative of millions of women in the world.

haiku

Should have trusted actions more, Rather than your words; I wasn't silly, silly was the hope nurtured!

प्रत्येकाच्या आत असते एक गोष्ट दडलेली

कोसळणारा चिंब पाऊस दारामध्ये थांबलेला हळवा उदास ओला क्षण कुशीत शिरून रडलेला आणि असते एक उशी आठवणींनी भिजलेली प्रत्येकाच्या आत असते एक गोष्ट दडलेली!

Website Built with WordPress.com.

Up ↑