पुन्हा घडते आहे तेच

पुन्हा घडते आहे तेच जरा नको नकोसे; जरा हवे हवेसे!

तसेच शब्द गुलाबी

तशीच धुंदी शराबी

अस्वस्थ चाहूल तीच

कातर मन जरासे;

पुन्हा घडते आहे तेच जरा नको नकोसे; जरा हवे हवेसे!

थांबावी मन पुन्हा

करू नकोस हा गुन्हा

हा मार्ग आहे तोच;

जिथे काळीज चिरले जरासे!

पुन्हा घडते आहे तेच जरा नको नकोसे; जरा हवे हवेसे!

जरा त्याच्या मिठीत जाता

काळ थांबे घेऊन उसासा

मेलो आहोत कितीदा;

जगून घेऊ आता जरासे!

पुन्हा घडते आहे तेच जरा नको नकोसे; जरा हवे हवेसे!

-मधुराणी

3 thoughts on “पुन्हा घडते आहे तेच

Add yours

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: