सोबत

कधी अवचित यावे जादुमयसे घडून 

सांज वेळेला लागावी निळीजांभळी चाहूल  

नभ दाटुनिया यावे जशी वेडी आठवण 

मन एककल्ली व्हावे साऱ्या पसाऱ्यामधून 

सारा अंधारच व्हावा मऊसूत पांघरूण 

सरी पावसाच्या गाती मधू वेल्हाळशी धून 

नशा एकलेपणाची क्षणाक्षणाला चढावी 

सोबतीची सारी आस थेंबाथेंबाने भागावी 

– मधुराणी 

rain

3 thoughts on “सोबत

Add yours

  1. अंधारच माऊसूत पांघरुण.. थेंबांच मंद्र सप्तक.. ओघळत जाणाऱ्या आठवणी.. क्या बात है.. मस्त.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: