Author: Madhurani Salunke

Read More

वळणावरचा पाऊस

वळणावरती आहे थांबून
तुझी वाट पाहणारा तृषार्त पाऊस…