Read More

केव्हातरी

आठवणींची ओंजळ भरली
तरीही का वाटते रीती …