Tag: lost

Read More

जेव्हा कोणताच मार्ग दिसत नाही …

स्वतःला सांगा कि, जर या परिस्थितीतून यशस्वी होण्याची क्षमता या आख्ख्या जगात जर कोणाकडे आहे तर ती माझ्याकडेच आहे.